headermetsterrenv10

Opschorten van loon of loon stopzetten?

De werkgever kan de zieke werknemer die de voorschriften omtrent ziekte en verzuim aan zijn laars lapt een sanctie op te leggen, om op die wijze de werknemer ertoe te bewegen alsnog de regels na te leven. Afhankelijk van de overtreding mag de werkgever het loon opschorten dan wel het loon stopzetten. In de wet is geregeld in welke situaties het loon mag worden opgeschort of stopgezet.

De juiste sanctie opleggen

Het gaat het bij het opleggen van een sanctie regelmatig fout. De werkgever legt dan de verkeerde sanctie op.
Een werkgever die zei dat hij het loon zou opschorten terwijl hij stopzetten bedoelde moest dat bezuren. De rechter vond dat hij zorgvuldig moest formuleren. De werkgever moest het loon met terugwerkende kracht betalen(LJNBQ0686)

Opschorten van het loon

Als een zieke werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften mag het loon worden opgeschort. Zodra de zieke werknemer wel weer voldoet aan de controlevoorschriften moet het loon met terugwerkende kracht worden betaald.

Wat zijn nu precies controlevoorschriften?

Controlevoorschriften zijn gericht op het vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is. Bijvoorbeeld regels omtrent de wijze van ziekmelding, de controle door de Arbo-arts en de informatieverschaffing van de werknemer omtrent zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan niet worden verplicht te vertellen welke ziekte hij heeft en/of welke behandeling hij volgt.

De controlevoorschriften moeten redelijk zijn

Het dagelijks aan de werkgever een up-date moeten geven over de gezondheidstoestand is niet redelijk. De verplichting de hele dag thuis te blijven om controle aan huis mogelijk te maken of de plicht om elke dag op controle te komen bij de Arboarts ook niet.
Wel kan de werkgever verlangen dat de werknemer op bepaalde tijden thuis is of dat hij de werkgever of de Arboarts bezoekt. Rechtstreeks communiceren met de werkgever of het eisen van periodiek contact is eveneens redelijk.

Indien de werknemer niet of onvoldoende meewerkt om te kunnen vaststelling of sprake is van arbeidsongeschiktheid mag de werkgever het loon opschorten, maar niet stopzetten.

Stopzetten van het loon

Het loon mag worden stopgezet als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie.
Daarvan is sprake als de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt, weigert passende arbeid te verrichten, redelijke re-integratie voorschriften niet nakomt en niet meewerkt aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak.

Het niet meewerken aan re-integratie rechtvaardigt niet altijd een loonstop.
Zo heeft het Hof Amsterdam 29 maart 2016 bepaald dat het een keer niet verschijnen bij de bedrijfsarts het staken van de loonbetaling niet rechtvaardigt. Wil daarvoor grond zijn dan moet de werknemer gedurende enige tijd hebben geweigerd om mee te werken aan zijn re-integratie. Een eenmalige gebeurtenis is daarvoor onvoldoende.
Is het loon terecht stopgezet dan is dat een definitieve sanctie. Indien de werknemer wel weer meewerkt aan zijn re-integratie moet de loonbetaling worden hervat, vanaf het moment van meewerking.

Let op: Opschorten of stopzetten van het loon mag pas nadat de werkgever dat vooraf schriftelijk heeft aangekondigd aan de werknemer.

Direct actie: zoals u merkt zitten er veel juridische kanten aan ziekte, loonopschorting en loon stopzetten. Een kostbare fout is dan ook snel gemaakt.

Kijk ook onze video ontslag bij ziekte.

Voorkom kostbare missers en vraag hulp aan onze specialisten arbeidsrecht. Bel 0900 - 123 73 24 of mail.

loonstopzetten bij ziekte

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst