headermetsterrenv10

vaststellingsovereenkomst werkgever

Een juridisch geschil kan opgelost worden door een procedure, maar ook door onderhandelen. Dat geldt ook bij ontslagzaken. Indien het geschil is opgelost door onderhandelingen, is het raadzaam het onderhandelingsresultaat vast te leggen in een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst'.  In het Engels: settlement agreement of termination agreement . En zie ook dismissal compensation, how does it work?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen de afspraken die zij hebben gemaakt ter oplossing van een geschil vastleggen. Omdat een dergelijke overeenkomst een geschil oplost kunnen de gemaakte afspraken (in beginsel) later niet meer ter discussie worden gesteld. Vandaar dat het woord 'vast' in het begrip vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt.

Vaststellingsovereenkomst en WW.

Sinds enkele jaren is het mogelijk dat werkgevers en werknemers het einde van het dienstverband (ontslag) regelen in een vaststellingsovereenkomst. Indien die vaststellingsovereenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en rekening wordt gehouden met de opzegtermijn die voor werkgever geldt in de arbeidsrelatie, is ontslag via een vaststellingsovereenkomst ww-veilig. Het recht op WW sluit dan aan op de laatste salarisbetaling.

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet de inhoud in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet afkomstig zijn van de werkgever;
  • de opzegtermijn die voor werkgever geldt moet in acht genomen worden. Geldt bijv. een opzegtermijn van 2 maanden, dan dient tussen het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt minimaal 2 maanden te zitten;
  • er moet geen sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. Van een dringende reden is bijvoorbeeld sprake in die gevallen waarin ontslag op staande voet gerechtvaardigd zou zijn. Zie hiervoor: ontslag op staande voet.

NB: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding, gaan ww-rechten niet eerder in dan na afloop van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Wat kan of moet in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd?

Datum beëindiging: uiteraard dient de datum waarop de arbeidsovereenkomst afloopt te worden vastgesteld en vastgelegd.

Ontslagvergoeding: vaak is er reden om een ontslagvergoeding te betalen. Of in uw geval een ontslagvergoeding gepast is, en zo ja hoe hoog deze kan zijn, kunt u navragen bij onze Ontslagspecialisten.

Vrijstelling van werk: vaak wordt afgesproken dat de werknemer geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van werk. De werknemer is bij ontslag immers minder gemotiveerd en dient tijd te hebben voor solliciteren.

Concurrentiebeding: werknemer en werkgever kunnen overleggen en bepalen of het concurrentiebeding - voor zover die van toepassing is - komt te vervallen.

Getuigschrift: werknemer doet er goed aan om een positief getuigschrift te bedingen bij de werkgever en de afspraken daarover vast te leggen in de vaststellingsovereenkomst.

Kosten rechtsbijstand: een werknemer doet er verstandig aan zijn belangen bij ontslag te laten behartigen door een gespecialiseerd jurist of advocaat. Vaak kan met werkgever worden afgesproken dat de werkgever de kosten van rechtshulp geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Voor een nadere toelichting op onderwerpen die geregeld kunnen of moeten worden in de vaststellingsovereenkomst, klikt u op: inhoud vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

In het algemeen is het niet verstandig om als werknemer bij ziekte een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. De werknemer kan dan immers niet aan zijn sollicitatieverplichtingen voldoen en zal daarom geen WW krijgen. Omdat zieke werknemers aanspraak kunnen maken op ontslagbescherming - en daarom geacht worden niet vrijwillig akkoord te gaan met ontslag - zal het UWV ook geen Ziektewet-uitkering verstrekken. Slechts in uitzonderingsgevallen is voor zieke werknemers een uitkering mogelijk. Bel hiervoor met onze Ontslagspecialisten.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Bent u geïnteresseerd in een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst, klik dan op: voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

Direct actie:

Ontslag is een vervelende zaak met verstrekkende gevolgen. Neem daarom direct contact op met onze Ontslagspecialisten indien u een vaststellingsovereenkomstaangeboden krijgt. Wij controleren uw vaststellingsovereenkomst  op ww-veiligheid en zorgen voor een maximale ontslagvergoeding. Mogelijk kunnen wij zelfs uw ontslag voorkomen.

Bel: 0900- 123 73 24 of mail.

Het eerste advies is GRATIS

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst