headermetsterrenv10

arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

arbeidscontract

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

arbeidscontract

 Wat is een arbeidsovereenkomst?

In de wet wordt de arbeidsovereenkomst in artikel 7:610 BW gedefinieerd als ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Om te bepalen of een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is, zijn drie dingen uit deze omschrijving van belang:

- Wordt de arbeid persoonlijk verricht door de werknemer? De arbeid wordt persoonlijk verricht wanneer de werknemer zich niet zonder toestemming van de werkgever mag laten vervangen door een ander. Ook moet de arbeid van waarde zijn voor de werkgever. Een stage-overeenkomst is bijvoorbeeld primair gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van degene die de arbeid verricht, daardoor is de stage-overeenkomst geen arbeidsovereenkomst.

- Krijgt de werknemer loon voor de arbeid die hij verricht? Loon kan in verschillende vormen tot uitdrukking komen. Het gaat erom dat de werkgever de werknemer een contraprestatie voor de arbeid verschuldigd is. Het loon zal veelal in geld worden vastgesteld,  maar er zijn ook andere vormen van loon te bedenken zoals: kost en inwoning, provisie en winstaandeel. Echter zijn fooien, reeele onkosten en pensioen géén loon.

- Is de werknemer in dienst van de werkgever, bestaat er een gezagverhouding tussen de werknemer en de werkgever?

Gezag is aanwezig wanneer de werkgever zeggenschap heeft over de werknemer. In veel beroepen komt dit tot uitdrukking in de bevoegdheid van de werkgever om aanwijzingen te geven over de te verrichten arbeid. In sommige gevallen kan de aard van de werkzaamheden meebrengen dat de werknemer veel vrijheid nodig heeft . Denk bijvoorbeeld aan specialistisch werk zoals artsen en accountants doen. Ook voor musici en artiesten geldt een bepaalde mate van vrijheid ten aanzien van de werkzaamheden. In deze gevallen moet gekeken worden naar de  overige aspecten van de verhouding tussen werknemer en werkgever zoals werktijen en het opnemen van vakantiedagen.

Waneer alle drie de vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit is ook het geval indien partijen geen arbeidsovereenkomst beoogd hebben maar toch aan deze drie elementen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de free-lance overeenkomst. De rechter zal altijd kijken naar de feitelijke situatie.

De vorm van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan net als iedere andere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om problemen te voorkomen is het aan te bevelen om de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Voor sommige onderdelen van de arbeidsovereenkomst is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld voor het concurrentie beding.(link)

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Wanneer er geen arbeidsovereenkomst gesloten is, maar een persoon drie maanden achter elkaar gedurende ten minste 20 uur per maand voor een ander werkt kan er een arbeidsovereenkomst zijn ontstaan. De werkgever zal zich dan moeten houden aan de dwingende regels van het arbeidsrecht (zie hieronder) en zal dus niet zomaar tot bijvoorbeeld ontslag kunnen overgaan. Deze situatie kan voorkomen bij op- en afroepcontracten. (link)

De inhoud van de arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan per arbeidsovereenkomst verschillen. Het hangt af van de afspraken die werknemer en werkgever met elkaar maken. Maar de inhoud van de arbeidsovereenkomst mag niet strijdig zijn met de goed zeden, de openbare orde of met een bepaling uit de wet die als dwingend gezien moet worden. Dwingende wettelijke regels in het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld: het ontslagrecht, de proeftijd , vakantiedagen en de opzegtermijnen. Ook het minimumloon, de arbeidsomstandigheden en het recht op gelijke behandeling zijn in Nederland onderwerpen die geregeld zijn in wetten die dwingend moeten worden toegepast. De arbeidsovereenkomst kan in de meeste geval wel in het voordeel van de werknemer afwijken van deze regels.

Wanneer er op de werkgever en/of werknemer een CAO van toepassing is, werken de bepalingen van de CAO door in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.Werkgever en werknemer onderhandelen dan niet zelf over alle arbeidsvoorwaarden. In de meeste gevallen kan er wel in het voordeel van de werknemer afgeweken worden van de CAO.

 Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde- of onbepaalde tijd

Wilt u beschikken over een model-arbeidsovereenkomst die voldoet aan alle nieuwe juridische eisen en die de arbeidsrelatie goed en duidelijk regelt, ga dan naar onze contract winkel ( zie bovenin de webpagina ).

Heeft u met betrekking tot de arbeidsovereenkomst vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze arbeidsovereenkomst specialisten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons. Ook bij vragen over schorsing en ontslag..

arbeidsovereenkomst

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst